Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

VAJAG TIKAI VIENAS LIETAS

“Marta un Marija”, He Qi

1. Vajag tikai vienas lietas, –
To man māci saprast, Kungs!
Lai cik vērtīgas šķiet citas,
Vēlāk jācieš zaudējums,
Kas sirdij vien sāpes un grūtības rada
Un gaidītais prieks top par nastu jo smagu.
Ja vienu šo gūstu, kas visa ir vērts,
Līdz malām tad pildīts mans cerību mērs.

2. Paliekošu prieku atrast
Nevar dabā radītā, –
Nīcīgais un pārejošais
Nespēj mani mierināt.
Kur varenais Dievs paceļ cilvēku vājo,
Kur svēta un mūžīga pilnība mājo, –
Man daļa vislabākā vēlēta tur,
Visdārgākā balva, ko cilvēks var gūt.

3. Tāpēc manas ilgas tiecas,
Dārgais Jēzu, pretī Tev.
Ļauj man turēties pie Tevis,
Velc ik dienas tuvāk Sev!
Ja pulkiem no Tevis ar’ novērstos citi,
Es gribu Tev sekot it visur, kur  esi,
Jo Tavs vārds, ak Jēzu, ir dzīvības Gars.
Tu – saule un vairogs, Tu – patvērums mans.

4. Tevī mājo pilnā mērā visa Dieva gudrība,
Dod man paturēt to vērā,
Cik tā augstu, varena,
Lai pazemīgs sekotājs visur Tev esmu
Un dievišķo gudrību sirdī sev nesu.
Ja Jēzu man pazīt, Tam piederēt ļauts,
Tad esmu es dievišķās gudrības skauts.

5. Ko gan lai es Dievam nesu? –
Tikai Tevi, Pestītāj,
Jēzū attaisnots es esmu,
Asinīs vissvētākās.
Par taisnību Dievs to man pielīdzinājis,
Jo Kristus pie krusta ir manis dēļ gājis.
Tur taisnības drēbes es reiz iemantošu,
Tās apģērbšu ejot uz Godību Tavu.

6. Tāpēc dvēseli man veido
Savā svētā līdzībā!
Tikai Tevī atrodama
Visa Dieva pilnība.
Kas kristīgai dzīvei ir vērtīgs un svētīgs,
Ir atrodams Tevī, Tu – Vārds visuspēcīgs.
No laicīgām kaislībām novērsties liec,
Un dzīvībā Tavā, Kungs, ļauj ietērpties.

7. Ko gan vēl lai lūdzu, prasu?
Žēlastības straume līst,
Vietā svētākajā ieiet,
Ļauj man Tavas asinis.
Ar tām Tu man glābšanu mūžīgo nesis,
No velna un elles man’ izglābis esi.
Tavs darbs, Kungs, man pilnīgu brīvību sniedz,
Ļauj brīnišķā ticībā Tev pateikties!

8. Mana dzīvība Tu esi,
Esi Tu mans viens un viss!
Pārbaudi, Kungs manu sirdi,
Vai tā skaidra, tīra ir?
Vai aplamā, ļaunā es gājumā eju
Un vadi, Kungs, mani pa dzīvības ceļu!
Ļauj atstāt man visu, kas niecīgs un lēts,
Lai iegūtu Jēzu – tas visa ir vērts!

Sacerējis Johans Hainrihs Šrēders 1667-1699
Atdzejojusi Māra Zviedre

Leave a Reply