Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

GLUŽI KĀ SAULE

madrid2

Corrado GIAQUINTO, 1763, Palacio Real, Madrid, © Web Gallery of Art

Bet šādiem darbiem un ciešanām jānotiek ticībā un drošā paļāvībā uz Dieva žēlastību, lai, kā jau sacīts, visi darbi paliktu pirmajā bauslī un ticībā, un ticība tajos stiprinātos un vingrinātos; tādēļ arī visi pārējie baušļi un darbi ir pavēlēti.

Redzi, kā no šiem trim baušļiem un to darbiem veidojas skaists zelta gredzens, un kā no pirmā baušļa un ticības izplūst otrais un tālāk — trešais, bet tas savukārt caur otro bausli ved pie pirmā. Jo pirmais darbs ir — ticēt, dzīvot ar labu sirdi un paļāvību uz Dievu.

Tam seko otrs labais darbs — godāt un slavēt Dieva Vārdu, apliecināt Viņa žēlastību, Viņam vienīgajam dot godu. Un pēc tam trešais darbs — dievkalpojums ar lūgšanu, sprediķa uzklausīšanu, ka visas savas domas saistām pie Dieva žēlastības darba, turklāt pārmācām sevi un savaldām savu miesu.

Kad nu ļaunais gars ierauga tādu ticību, Dieva godu un dievkalpošanu, tas trako un uzsāk vajāšanu, uzbrūk miesai, mantai, godam, apdraud dzīvību, uzsūta mums slimību, nabadzību, negodu un nāvi — to Dievs pieļauj un pavēl.

Redzi, te sākas trešā baušļa otrais darbs jeb otrā atdusa. Tajā ticība tiek pārbaudīta gluži kā zelts ugunī, Sīr. 2:5; I. Pēt. 4:12. Jo tā ir liela lieta — iemantot drošu paļāvību uz Dievu — arī tad, ja Viņš sūta nāvi, negodu, neveselību, nabadzību, — un šādas nežēlīgas dusmības apņemtam, tomēr uzlūkot Dievu kā visžēlīgo Tēvu.

Tam jānotiek šajā trešā baušļa darbā. Jo ciešanas liek ticībai piesaukt un slavēt Dieva Vārdu šādās ciešanās, un tā caur trešo bausli atkal nonākam pie otrā; un Dieva Vārda piesaukšanā un slavēšanā ticība pieaug, stiprinādamās šajos trešā un otrā baušļa darbos.

Tā nu ticība ved pie darbiem un caur darbiem atkal atgriežas pati pie sevis – gluži kā Saule nostaigā ceļu no lēkta līdz rietam un atkal atgriežas tai pašā debesmalā, Ps. 19:7. Tādēļ Svētajos Rakstos dienai tiek pielīdzināta mierīga dzīve darbos, bet naktij — dzīve ciešanās, nelaimju vidū; tātad ticība dzīvo un darbojas tajās abās, iziet un ieiet, kā Kristus saka, Jāņa 4:9.

Luters

Leave a Reply