Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

KALPOTĀJU DARBI

idle_ser

Laiska kalpone, Nicolaes MAES, 1655, National Gallery, London, © Web Gallery of Art

Svarīgs 4. baušļa darbs ir saimes un strādnieku paklausība saviem priekšniekiem, kungiem, kundzēm, meistariem. Par to runā Sv. Pāvils, Titam. 2:9-10: “Kalpi lai paklausa saviem kungiem visās lietās, lai tie ir patīkami, nerunā pretim, nezog, bet lai parāda pilnīgu uzticību, lai viņi visās lietās ir rota mūsu Pestītāja Dieva mācībai,” tā, ka pagāni nevar mūs apsūdzēt un nesaka neko ļaunu par mums.

Arī Sv. Pēteris 1. Vēstulē 2:18-19 saka: “Kalpi, paklausiet saviem kungiem visā bijībā, nevien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem. Jo tā ir žēlastība, ja kāds savas dievapziņas dēļ panes bēdas, netaisnību ciesdams.”

Tagad pasaulē vislielākās vaimanas dzirdamas par saimi un darba ļaudīm – par to, cik nepaklausīgi, neuzticami, neaudzināti, savtīgi tie ir, un tā ir Dieva sodība, nelaime. Īstenībā tas arī ir vienīgais darbs, kas saimei darāms savai pestīšanai.

Viņiem nav daudz jāceļo uz svētajām vietām, jādara tie vai citi darbi – tiem darba ir diezgan, ja vien viņu sirdis labprāt vēlas rīkoties tā, kā labpatīk viņu kungiem un kundzēm, turklāt dara to neviltotā ticībā, Efez. 6:5; Kol. 3:24 – ne tādēļ, lai ar darbiem ko  izpelnītos, bet – visu darītu Dieva žēlastībā, paļāvībā, kur rodami visi nopelni.

Darīt to visu par velti, mīlestībā un labprātībā pret Dievu, kura izaug no paļāvības; un šādi darbi lai ir vingrinājums un pamudinājums, kas arvien vairāk stiprina ticību un paļāvību. Jo, kā jau dažkārt sacīts, šī ticība dara visus darbus labus, jā, tā vada un paveic tos visus.

Luters

Leave a Reply