Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

AUGSTĀKAIS DARBS

u2singi1

Dziedošie eņģeļi, Jan van EYCK, 1429, Cathedral of St Bavo, Ghent, © Web Gallery of Art

Pāri tam visam augstākā ticības pakāpe ir: ticēt tad, kad Dievs ne ar laicīgām ciešanām, bet ar nāvi, elli un grēku soda sirdsapziņu, pat liegdams savu žēlastību un apžēlošanos, itin kā Viņš gribētu mūžīgi dusmot un pazudināt. Nav daudz tādu cilvēku, kuri pieredz tādas ciešanas, par kādām Dāvids žēlojas: “Kungs, nesodi mani Savās dusmās un nepārmāci mani Savā bardzībā!” (Ps. 6:2)

Tādā brīdī ticēt, ka Dievam ir žēlīgs un labs prāts uz mums – tas ir augstākais darbs, kādu vien radība spēj darīt. Par šo darbu visiem liekuļiem un labo darbu darītājiem nav ne jausmas. Jo kā gan viņi šeit varētu gaidīt no Dieva žēlastību un visu labo, ja tie nav droši pat savos darbos un šaubās arī par savu ticības mazumiņu.

Tā nu es, kā jau sacīju, arvien esmu slavējis ticību un atmetis visus darbus, kuri darīti bez šādas ticības, lai novērstu ļaudis no neīstajiem, svētulīgajiem, farizejiskajiem, neticības pilnajiem labajiem darbiem, kādi tagad pārpildījuši visus klosterus, baznīcas, namus, zemākās un augstākās ļaužu kārtas, un vadītu viņus pie patiesiem, īstiem, patiesi labiem ticības darbiem.

Te neviens lai man nestājas pretī. Jo nešķīstie dzīvnieki ar nešķeltiem nagiem, kā 3. Mozus grāmatā 11:4 norādīts, – tie negrib atzīt nekādu labo darbu izšķirību, bet lempīgi tver visu, ka tikai būtu lūgts, gavēts, nožēlots, gandarīts, – tiem jau visiem jābūt labajiem darbiem, kaut arī tajos nav ticības Dieva žēlastībai un laipnībai. Jā, kā īpaši labus viņi uzlūko darbus, kuru ir daudz; tāpat diži ir darbi, kuri darīti ilgu laiku, bez jebkādas paļāvības, sagaidot labu visupirms padarīto darbu dēļ.

Tātad viņi liek savu cerību ne uz Dieva labvēlību, bet uz pašu paveiktajiem darbiem, tas ir, uz smiltīm un ūdeni, tādēļ tos pēdīgi sagaida liels posts, kā Kristus saka Mateja evaņģēlijā 7:26,27. Bet Dieva labo prātu un labvēlību, uz kuru mēs paļaujamies, ir pasludinājuši eņģeļi no Debesīm tai naktī, kad Kristus bija piedzimis, dziedādami: Gloria in excelsis Deo: “Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts.” (Lk. 2:14)

Luters

Leave a Reply