Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

PALĪDZĪBA NABAGIEM

triumph

Nabadzības triumfs, Lucas VORSTERMAN, British Museum, London, © Web Gallery of Art

Lielākā daļa vareno, bagāto un draugu dara netaisnību un izturas varmācīgi pret nabagajiem, vienkāršajiem un saviem pretiniekiem; un, jo varenāki tie ir, jo ļaunāk rīkojas. Kur nevaram šo spēku apturēt un palīdzēt, lai patiesība uzvarētu, tā tomēr ir jāapliecina un ar vārdiem jāapstiprina, ka nepiekrītam netaisnajiem un viņus neattaisnojam, bet brīvi sakām patiesību.

Ko tad tas līdzētu, ka kāds cilvēks darītu dažādu labus darbus, steigtos uz Romu un visām svētajām vietām, iegūtu visas grēku atlaides, uzceltu visas baznīcas un klosterus, ja šeit viņš atzīstams par vainīgu pret Dieva Vārdu un godu, ka viņš to noklusējis un atstājis, savu mantu, godu, labumu un draugus ievērojis vairāk nekā patiesību, Dieva Vārdu un godu?

Vai – kam gan šādi labie darbi ik dienas neatrodas durvju priekšā un viņa paša namā, ka viņam būtu tālu jāskrien vai jātaujā pēc labiem darbiem? Un, kad uzlūkojam cilvēku dzīvi, kā tā šajā un citās lietās norit pavisam vieglprātīgi un bezrūpīgi, mums līdz ar pravieti jāsauc (Ps. 116:1): Omnis homo mendax: “Visi cilvēki ir meļi”, tie melo un krāpj. Jo īstos, patiesi labos darbus tie atliek, bet rotājas un dižojas ar mazākajiem, gribēdami būt dievbijīgāki un cerēdami klusi un mierīgi uzkāpt Debesīs.

Bet, ja tu saki: kādēļ Dievs to visu nedara viens pats, – Viņš taču zina un var palīdzēt katram un ikvienam? Jā, Viņš gan to var, taču negrib visu paveikt viens. Dievs grib, lai strādājam līdz ar Viņu, un pagodina mūs, gribēdams ar mums un caur mums paveikt Savu darbu.

Un, ja mēs šo godu negribam lietot, Viņš tomēr viens visu paveiks – palīdzēs nabagiem, un tos, kuri Viņam nav gribējuši palīdzēt, bet nicinājuši Viņa darba lielo godu, Viņš pazudinās līdz ar visiem netaisnajiem, tā kā tie ar netaisnajiem kopā turējušies. Gluži kā – Viņš vienīgais ir svēts; bet Viņš dara mums godu un grib, lai nevien Viņš, bet arī mēs līdz ar Viņu būtu svēti.

Tāpat, ja Viņš to visu darītu viens, tad Viņa baušļi mums būtu doti velti, jo nevienam nebūtu iemesla vingrināties šo baušļu labajos darbos, tāpat nevienam nebūtu jāpārbauda, vai viņš uzlūko Dievu un Dieva Vārdu kā lielāko dārgumu un ziedo visu tā labā.

Luters

Leave a Reply