Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

BĒDAS UN GLĀBŠANA

26vani2

Zemes tukšība un dievišķā glābšana, Hans MEMLING, 1485, Musée des Beaux-Arts, Strasbourg © Web Gallery of Art

Bet kādas ir tās lietas un vajadzības, kuras mums jāatklāj un jāsūdz lūgšanā visvarenajam Dievam, lai šāda lūgšana būtu vingrināšanās ticībā? Atbilde: tās visupirms ir tās bēdas un grūtības, kādas katram ir, par kādām Dāvids runā Ps. 32:7: “Tu esi mans patvēruns, Tu mani sargāsi briesmās, Tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm!”

Tāpat Ps. 142:2—3: “Es piesaucu to Kungu ar skaļu balsi, es lūdzu to Kungu sirsnīgos vārdos. Es izkratu Viņa priekšā savu sirdi un izsūdzu Viņam savas bēdas.” Tātad kristietim mises laikā, sajūtot, kā viņam trūkst un kā ir par daudz, brīvi jāizteic tas viss Dieva priekšā — ar asarām un vaidiem, cik žēli vien iespējams — gluži kā uzticīga tēva priekšā, kas gatavs palīdzēt.

Un, ja tu nezini vai neatzīsti savu trūkumu vai arī tev nav kārdinājuma — tev jāzin, ka tieši tad ir visļaunāk. Jo tas ir pats lielākais kārdinājums, ka jūties tik nocietināts, cietsirdīgs un nejūtīgs, ka neviens kārdinājums tevi neskar. Bet nav neviena labāka spoguļa, kurā tu varētu ieraudzīt savus trūkumus, kā tieši desmit baušļi, kuros atrodi, kā tev trūkst un ko tev jāmeklē.

Tādēļ, ja redzi savu vājo ticību, necienīgās cerības un nepietiekamo mīlestību pret Dievu. Tāpat, ja tu neslavē un negodā Dievu, bet tīksminies pats ap savu godu un slavu, augstu vērtē cilvēku labumu, nelabprāt klausies misi un sprediķi, esi slinks lūgšanā — un šajās lietās neviens nav bez vainas —, tad šie trūkumi tev jāievēro vairāk, nekā viss laicīgais posts pie mantas, goda un miesas.

Šīs vainas ir ļaunākas par nāvi un visām nāvējošām slimībām. Šīs lietas vislielākajā nopietnībā jāatklāj un jāizsūdz Dievam, jālūdz pēc Viņa palīdzības un tā jāgaida — pilnīgā paļāvībā, ka esi uzklausīts, ka saņemsi palīdzību un žēlastību.

Tad ej tālāk, uzlūko otro bauslības galdiņu un redzi, cik nepaklausīgs esi bijis — un arī tagad vēl esi — tēvam, mātei un valdībai; kā tu noziedzies pret savu tuvāko ar dusmām, naidu un lamāšanos; kā tev uzbrūk nešķīstība, skaudība un netaisnība, darbi un vārdi pret tavu tuvāko. Tā tu, bez šaubām, atklāsi, ka esi posta un bēdu pilns, un ir diezgan iemeslu, lai tu raudātu asins lāsēm — ja vien spētu.

Luters

Leave a Reply