Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

DZINULIS UN VAJADZĪBA

pearl3

Sv. Kristofers, BOUTS, Dieric Jr., 1470, Alte Pinakothek, Munich, © Web Gallery of Art

Kad esam slimi, piesaucam svēto Kristoferu, tad atkal Sv. Barbaru, dodam solījumus sv. Jēkabam, šeit un tur — te gan ir nopietna lūgšana, droša paļāvība un vislabākais lūgšanas veids; bet, kad esam baznīcā, klausīdamies misi, tad stāvam kā muļķa lempji un nezinām, ko izdomāt, nedz sūdzēt; tur akmeņi klab, lapas čaukst, mute pļāpā, un nekas vairāk no tā visa neiznāk.

Atver acis un ielūkojies savā un visu kristiešu dzīvē, un tu redzēsi, ka ticība, cerība, mīlestība, paklausība, šķīstība un visi tikumi ir pavisam zuduši un valda briesmīgi netikumi. Tu redzēsi, cik ļoti trūkst labu sludinātāju un prelātu, ka visu vada un nosaka tikai nelieši, bērni un āksti. Te tu redzēsi, ka vajadzētu lūgt Dievu šajā pasaulē bez mitas, ar asins asarām šīs briesmīgās Viņa dusmības dēļ.

Un patiesi, nekad vēl nav bijusi — un līdz pat pasaules galam arī nebūs — lielāka vajadzība lūgt, kā tas ir šajos laikos. Ja šis briesmīgais posts tevi nemudina sūdzēt to visu Dievam, tad tomēr neļauj, ka tava kārta, ordenis, labie darbi vai lūgšanas tevi pieviltu — tevī nav nekādas kristīgas dabas, nedz tikuma, lai cik dievbijīgs tu būtu.

Tas viss jau iepriekš ir pasludināts — ka tajā laikā, kad Dievs visvairāk dusmosies un kristietība cietīs vissmagāko postu,  neatradīsies neviens aizlūdzējs un aizstāvis Dieva priekšā, kā Jesaja raudādams saka — 63:5: “Es raudzījos visapkārt, bet palīga nebija. Es raidīju uz visām pusēm izbrīnas pilnus skatienus, bet nebija neviena, kas mani atbalstītu”.

Ecehiēls 22:30,31 saka: “Es meklēju viņu vidū kādu, kas nostātos pret saviem tautiešiem kā mūris un aizstāvētu zemi manā priekšā, ka Es ar savu tiesas spriedumu to galīgi nepazudinu, bet Es neatradu neviena. Tad Es izlēju savas dusmas pār tiem un tos iznīcināju ar savas bardzības uguni, un sodam par viņu grēkiem Es liku krist uz viņu galvas, — tā saka Dievs tas Kungs.”

Ar šiem vārdiem Dievs parāda, ka Viņš grib, lai stājamies Viņam pretī un atvairām Viņa dusmas viens no otra; tā par pravieti Mozu daudzviet ir rakstīts, ka viņš atturējis Dievu, lai Dieva dusmība neizpostītu Israēla tautu, 2. Mozus 32:11; 4. Mozus 14:13, 21:7.

Luters

Leave a Reply