Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

MĒLES DARBI UN NEDARBI

07moses

Mozus

Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāko

Šis bauslis šķiet pavisam mazs, tomēr ir tik liels, ka ikvienam, kas grib to patiesi turēt, nākas tam veltīt visu dzīvi, mantu, godu, draugus un visu pārējo, kas viņam ir.

Un tomēr – šis bauslis ietver ne vairāk, kā tikai šī mazā locekļa – mēles – darbu, un tas ir: teikt patiesību un runāt pretī meliem, kur tas nepieciešams. Tādēļ šai bauslī tiek aizliegti daudzi ļauni mēles darbi.

Vieni no tiem tiek darīti runājot, otri – klusējot. Runājot – tad, kad tiesas priekšā grib pierādīt savu netaisno lietu ar viltus pierādījumiem, mēģinādams veikli pieķert savu tuvāko, visādi melodams un atrunādamies, lai tikai izskaistinātu un darītu pievilcīgu savu lietu.

Turpretī noklusēdams un noniecinādams visu, kas nāktu par labu viņa tuvākā lietai. Tā nu viņš nedara savam tuvākajam to, ko pats gribētu, lai kāds darītu viņam. Daži tā rīkojas sava labuma dēļ, citi – lai izvairītos no zaudējumiem vai kauna.

Te visi vairāk domā par savu lietu, nekā par Dieva bausli, aizbildinādamies ar vārdiem: Vigilanti jurax subveniunt: tam, kas nomodā, likums palīdz; it kā tiem nebūtu pienākuma būt nomodā par sava tuvākā lietu tāpat, kā par savējo. Tā viņi pārgalvīgi ļauj zaudēt sava tuvākā lietai, kura – kā viņiem labi zināms – ir taisnīga.

Šis  ļaunums tagad tik bieži sastopams, ka baidos – nav vairs nevienas tiesas prāvas, nedz darījuma, kur viena puse negrēkotu pret šo bausli. Un, ja arī viņi nespēj savu panākt, tiem tomēr ir ļauns, netaisns nodoms un vēlēšanās, lai viņu tuvākā taisnā lieta zaudētu, bet viņu pašu netaisnā lieta uzvarētu.

Īpaši bieži šis grēks tiek darīts tad, ja pretinieks ir liels vīrs vai ienaidnieks. Jo ienaidniekam šeit var atriebties; un atkal – neviens negrib sev spēcīgu pretinieku: te nu sākas glaimošana un pielabināšanās vai arī – patiesība tiek noklusēta.

Neviens negrib nonākt nežēlastībā, nelabvēlībā, zaudējumos un briesmās patiesības dēļ; tā nu Dieva bauslis paliek neievērots. Tā šīs lietas valda pār pasauli.

Kas te gribētu turēties pie Dieva baušļa, tam būtu pilnas rokas labo darbu, kuri ar mēli vien paveicami. Un cik daudz ir to, kuri par dāvanaām ir ar mieru klusēt un atteikties no patiesības! Patiesi, tagad jau tas it visur ir liels, cēls un neparasts darbs – nebūt viltus lieciniekam pret savu tuvāko.

Luters

Leave a Reply