Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

SETS UN VIŅA PĒCTEČI

visitat2

Kristus dzimšana, 1503,Mariotto ALBERTINELLI, Galleria degli Uffizi, Florence, © Web Gallery of Art

Tad Ādams vēlreiz atzina savu sievu, un Ieva dzemdēja dēlu un nosauca viņu par Setu, jo “Dievs man ir devis citu pēcnācēju pēc Ābela, jo to nokāva Kains”. Pretstatā lielīgajam, zaimojošajam Lameham, kas piesavinājās godu par to, kas viņš bija, Ieva atzina, ka Dievs ir tas, kas viņu svētījis ar vēl vienu dēlu – Setu (“Nozīmētais”, “Nostiprinātais”), kurš ir Dieva dots un nozīmēts par priekšteci sievas Dzimumam.

Arī Setam piedzima dēls, un viņš nosauca to par ēnošu (“Trauslais”, “Nīcīgais”, “Mirstīgais”). Pretstatā Lameha lielībai, Sets atzina cilvēka niecību un to, ka viņš pārtiek tikai no Dieva žēlastības. “Tajā laikā sāka sludināt Tā KUNGA vārdu.” Mozus sniedz ļoti maz informācijas par Seta pēcnācējiem, bet šī nelielā informācija daudz ko izsaka.
Latviešu Bībeles 1997. g. revidētais teksts saka, ka Seta dēls ēnošs “sāka piesaukt Dieva vārdu”.

Ar Tā KUNGA vārda piesaukšanu parasti apzīmē lūgšanu. Taču nav iespējams, ka Dieva lūgšana sākās tikai Ādama mazbērnu laikā. Senāki latviešu Bībeles izdevumi piedāvā labāku tulkojumu – “no Tā KUNGA vārda mācīt”, un tā protams ir šo vārdu nozīme. Līdz šim Dieva-Pestītāja pielūgšana notika privāti, ģimenes lokā. ēnoša laikā Dieva bērni sāka publiski pasludināt Pestītāja vārdu, Viņa brīnumainos darbus. Kamēr Kaina pēcteči pilnveidoja savu prasmi mākslā un zinātnē, lai pēc iespējas vairāk izbaudītu dzīvi, Seta pēcnācēji veicināja Dieva vārda sludināšanu.

Luters paskaidro, ka Ādams, Sets un ēnošs mudināja savus pēcnācējus gaidīt uz pestīšanu, ticēt apsolījumam par sievas Dzimumu, un caur šo cerību uzvarēt Kaina pēcteču nodevību, krustu, vajāšanas, naidu un netaisnību. Grēku piedošanas apsolījums Kristū deva tiem spēku nekrist izmisumā par savu pestīšanu un pateikties Dievam, kas viņus atbrīvos caur sievas Dzimumu.

Luters uzsver, ka tur, kur ir skaidra mācība, cilvēki pareizi tic, pareizi piesauc un pateicas Dievam, tur netrūks arī sava tuvākā mīlestības. Jo tas, kas dienām un naktīm domā par Tā KUNGA mācību, “ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst”. Taču bez skaidras mācības nevar būt arī patiesas mīlestības pret savu tuvāko.

1. Mozus grāmatas 4. nodaļas sākumā ietvertais Kaina dzimtas apraksts sākas ar iepriekšnodomātu slepkavību un beidzas ar Lameha dziesmu, kas cildina vardarbību un asinskāru atriebību. Savas bezdievības dēļ šī izcilā agrīnā civilizācija tika iznīcināta grēku plūdos. 1. Mozus grāmatas 4. nodaļa beidzas ar Ādama un Ievas dēla – Seta – pēcnācēju aprakstu, no kuriem vēlāk nāca Pestītājs. Turpmāk 1. Mozus grāmata izseko tikai Seta pēcteču vēsturei.

Egons Mudulis

Leave a Reply