Seko līdzi

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3 other subscribers

NE PA LABI, NE PA KREISI

tables

Bauslības plāksnes un zelta teļš, Cosimo ROSSELLI, 1482, Cappella Sistina, Vatican, © Web Gallery of Art

Dievs bieži vien ļauj cilvēkam krist vai iestigt smagā grēkā tādēļ, lai cilvēks tiktu apkaunots pats savās un citu acīs, jo, būdams apveltīts ar lielām dāvanām un tikumiem, viņš citādi nespētu atturēties no patmīlīgā goda un slavas netikuma. Un līdzīgā veidā Dievam nākas atvairīt šo grēku ar citiem smagiem grēkiem, lai vienīgi Viņa svētais Vārds tiktu godāts; tā viens grēks kļūst par zālēm pret otru mūsu aplamā ļaunuma dēļ, kas nevien dara ļaunu, bet arī – nelietīgi izmanto visu labo.

Redzi, cik daudz cilvēkam darāmā, ja viņš grib darīt labus darbus, kuri veselām kaudzēm stāv viņa priekšā un apņem viņu no visām pusēm; taču cilvēks sava akluma dēļ diemžēl atstāj tos neievērotus un savā iedomībā un patmīlībā meklē citus, pret kuriem neviens nevar nostāties pietiekami stingri un pietiekami pilnīgi droši no tiem izsargāties. Šeit arī praviešiem bijis daudz darba un tie tikuši nonāvēti par to vien, ka atmetuši pašizdomātus darbus un sludinājuši tikai Dieva likumus.

Viens no viņiem, Jeremija, 7. nodaļā 21-23 saka: “Tā saka tas Kungs Cebaots, Israēla Dievs: “Lieciet klāt savus dedzināmos upurus pie saviem kaujamajiem upuriem un ēdiet to gaļu! Jo Es jūsu tēviem tanī dienā, kad Es tos izvedu no Ēģiptes zemes, neko nenoteicu nedz pavēlēju par dedzināmajiem un kaujamiem upuriem, bet Es tiem devu šādu pavēli: Klausait maniem norādījumiem, tad Es būšu jūsu Dievs, un jūs būsit mana tauta; staigājiet pa visiem tiem ceļiem, ko Es jums pavēlu, lai jums labi klājas!” Un 5. Mozus 12:8,28: “Nedari tā, kā tev šķiet pareizi esam, bet dari, ko tas Kungs, tavs Dievs, tev pavēlējis.”

Šie un neskaitāms daudzums citu līdzīgu Rakstu vārdu ir sacīti, lai novērstu cilvēkus nevien no grēkiem, bet arī no darbiem, kuri tiem šķiet labi un pareizi esam, un pievērstu vienīgi Dieva baušļu vienkāršai izpratnei, lai viņi to vienmēr paturētu prātā un ievērotu, kā 2. Mozus 13:9 rakstīts: “Tas lai ir tev par zīmi pie tavas rokas un par atgādinājuma rakstu starp tavām acīm, lai tā Kunga likums būtu tavā mutē”, un Ps. 1:2: “Svētīgs tas cilvēks, kam prāts saistās pie tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību.”

Jo mums ir vairāk nekā pietiekami, jā, pat pārāk daudz darba, ja jāpiepilda Dieva baušļi. Viņš devis mums tādus baušļus, kuri, ja vien mēs tos saprotam, patiesi neļauj mums slaistīties ne mirkli, un visi pārējie darbi pat varētu tikt aizmirsti. Bet ļaunais gars nesnauž: ja tas nespēj mūs novest no ceļa uz kreiso pusi un ievest ļaunos darbos, tad dzen uz labo pusi – caur pašizdomātiem, šķietami labiem darbiem; turpretī Dievs ir pavēlējis 5. Mozus 28:14; Joz. 23:6: “Nenovērsieties no maniem vārdiem ne pa labi, ne pa kreisi.”

Leave a Reply